Adresa: Waldorfská mateřská škola, Koněvova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Přijímání dětí do MŠ

Přijímání dětí na školní rok 2020/21


Výsledky přijímání dětí na školní rok 2020/2021 naleznete zde.

 
 
Vážení rodiče,
    
     vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR proběhne přijímání dětí do mateřských škol v období od 2. května do 11. května 2020 bez přítomnosti dětí i rodičů.
 
Žádost o přijetí je k dispozici ke stažení zde.     
V současné době se nedoporučuje osobně navštěvovat praktického lékaře. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je však podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká se dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší 5-ti let – povinné předškolní vzdělávání.
Pro přijímací řízení na školní rok 2020/21 postačí čestné prohlášení zákonného zástupce a kopie očkovacího průkazu.
    
     Doručení vyplněné žádosti včetně čestného prohlášení a kopie očkovacího průkazu bude možné provést  (pouze v době od 2. do 11. 5. 2020)  těmito způsoby:
 

1.     do datové schránky školy

2.     e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)

3.     poštou

4.     ve výjimečném případě osobním podáním po domluvě s ředitelkou MŠ


Po přijetí žádosti Vám bude e-mailem zasláno registrační číslo a další informace o průběhu správního řízení. Uveďte na žádosti e-mailovou adresu!!!!!!!
     
     Přijímáme k docházce děti minimálně tříleté, všechny třídy jsou totiž věkově smíšené a pobyt pro děti mladší bývá v tomto věkově smíšeném společenství psychicky mnohem náročnější. Proto prosím všechny rodiče dětí, kterým nebudou 3 roky do 31. 8. 2020, aby je přihlašovali do MŠ Buková nebo MŠ Roháčova (odloučené pracoviště ZŠ Chelčického). Tyto MŠ jsou provozně i stavebně uzpůsobeny takto malým dětem.
 
     Jsme mateřská škola zřízená Městskou částí Praha 3, školné je stanoveno v současné době na 950,- Kč za měsíc. Předškolní děti a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.
    
Pro případné dotazy volejte na tel. č. 602 660 195 nebo pište na e-mail reditelka@waldorfskaskolka.cz.

S pozdravem
 
Bc. Hana Mandlíková
ředitelka Waldorfské MŠ
 

Kritéria pro přijetí dítěte do waldorfské mateřské školy

Pro přijetí dětí do Waldorfské mateřské školy jsou rozhodující tyto skutečnosti v následujícím pořadí:
  • dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem trvalého pobytu na území Prahy 3
  • dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne  4 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 3 dítě, které před začátkem daného školního roku dosáhne  3 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 3          
  • děti z jiných městských částí
  • přihlížíme k doporučení lékaře nebo Pedagogicko-psychologické poradny
Pro přijetí dítěte do Waldorfské mateřské školy je nutné, aby výchova dítěte v rodině probíhala v souladu s výchovnými cíli waldorfské pedagogiky a aby byli rodiče s tímto alternativním pedagogickým směrem důkladně obeznámeni.
Lhůta pro rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do Waldorfské mateřské školy je 1 měsíc od odevzdání žádosti. Do uplynutí této lhůty jsou rodiče dětí informování formou vyvěšení čísel přijatých dětí. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude rodičům doručeno písemně. Na rozhodování se podílejí všichni členové kolegia učitelů mateřské školy.
Proti rozhodnutí se mohou rodiče odvolat prostřednictvím Waldorfské mateřské školy u Magistrátu hl.m. Prahy.

Vnitřní předpis č. 22 – Přijímání dětí do mateřské školy ke stažení zde.
  ...