Adresa: Waldorfská mateřská škola, Hartigova 240 a/2497, Praha 3, PSČ 130 00 | Telefon: +420 602 660 195

Rytmus týdne a dne

Během týdne se pravidelně střídají tyto hlavní společné činnosti:

 

Malování

Při malování se děti seznamují s barvami, nezobrazují však konkrétní předměty, ale prožívají svět barev, jejich vznikání a prolínání. Děti pozorují, jak se jedna barva setkává s druhou, ohraničuje ji nebo se s ní spojuje, jak vznikají nové barvy, nové formy. Svou fantazií v tom vidí to nebo ono. Tak dítě vyvíjí obdivuhodné intuitivní umění kladení barev. Takovéto malování nevede k soutěživosti nebo k obkreslování, ale je psychologickým lékem, který vyrovnává napětí a únavu z jednostrannosti.

Eurytmie

Eurytmie pohybem zviditelňuje řeč nebo hudbu. Tato činnost léčivě působí na celý organismus, podporuje správný rozvoj vnitřních, životně důležitých orgánů a pomáhá při utváření řečových schopností i při korekci vad ve výslovnosti. Umožňuje dítěti v pohybu zažívat a prociťovat děje a nálady pohádkového obrazného světa a zároveň se učí pohybovat se v prostoru s ohledem na své vrstevníky. Vzhledem k tomu, že eurytmie je zejména sociálním cvičením, dále je kladen důraz především na volný, přirozený a vydatný pohyb na zahradě nebo na vycházkách.

Pečení chleba, příprava müsli:

Přípravy pečení chleba se účastní všechny děti. Ráno zadělají společně s učitelkou těsto. Vypracování má na starosti učitelka, děti vypracovávají za doprovodu písní nebo říkadel malé bochánky. Děti projdou celý proces pečení chleba i s předcházejícím mletím celozrnné mouky. Svými smysly zde zažijí působení elementů, jako jsou slunce, voda, země i vzduch. Podobným procesem přípravy pokrmu, při kterém může dítě zažívat uspokojení nad schopností soběstačnosti, je příprava müsli. Dítě na rozdíl od pečení chleba, kde zažívá živý proces přidávání, růstu a kvašení, potravu krájí, dělí a míchá různé druhy ovoce. Všechny tyto činnosti poskytují bohaté smyslové zážitky a jsou i zdrojem nových pracovních a sociálních návyků.

Modelování

Základním materiálem při modelování je včelí vosk. Při jeho zpracování si děti pěstují nejen jemnou motoriku, ale i trpělivost, neboť toto zpracování je zdlouhavější než práce s plastelínou. I zde je dána přednost před vysvětlováním nejprve vlastnímu zážitku dětí z práce dospělého, pravidlem při práci je postup od celku k jednotlivostem.

Kreslení

Při kreslení užívají děti voskové pastely v blocích s širokou měkkou stopou na velkém formátu papíru. Dětské práce nehodnotíme a zpravidla nevystavujeme, jde o kreslení pro potěšení a ztvárnění prožitků.

Zpěv

Zde není pojednán jako samostatná řízená činnost. Zpíváme při každé příležitosti, zpěv doprovází umělecké činnosti, pohádky, uvádí kreslení či pečení chleba, je přítomen i při ranních hrách, poledním odpočinku i při přesunech do šaten a na zahradu. Děti se tak písně učí spontánně neustálým nasloucháním.

 

V prostoru tříd mohou děti využít nabídky dalších činností v koutcích aktivity, které si budou moci volit podle svých individuálních zájmů a potřeb. Z hlediska celkové výstavby dne a rytmu činností je žádoucí, aby byla zachována podmínka rovnováhy mezi volnou hrou dětí pro rozvoj jejich vlastní iniciativy a mezi společnou činností skupiny vedené učitelkou.

 

Průběh dne:

7,00 - 9,00 - ranní hry a činnosti podle zájmu dětí
(+ jedna ze společných činností v programu týdne)

Probíhá klidné převlékání bez stresu, přirozené učení společenským normám, posilování citových vazeb mezi dětmi, rodičem – učitelkou. Při volné hře je důležitá spontánní činnost podle vlastního přání, posilování pocitu „ kam patřím“, komunikace mezi dětmi a jejich sociální učení. Přirozeně ukončit hru – v klidu a důsledně uklidíme hračky, společně se rozhodujeme, co ponechat.

9,15 - 9,45 - přivítání dne, ranní kruh
V tuto dobu probíhá společná činnost zaměřená na posilování pocitu sounáležitosti, radosti, uvolnění, ohleduplnosti, smyslů, paměti, fantazie, sebedůvěry, sebevědomí a společného emocionálního prožitku…

9,45 - 10,10 - svačina
Děti se přirozeně učí sebeobsluze a samostatnosti, hygienickým návykům. Respektujeme individuální chuť a tempo jídla. Děti pomáhají při přípravě svačiny i při úklidu po svačině.

10,10 - 12,10 - pobyt venku
Má relaxační i poznávací charakter – snažíme se hlavně o uspokojení potřeby volného pohybu, občas zařazujeme vycházky s pozorováním okolí a jeho proměn. Prožívání proměn zahrady v různých ročních obdobích, navazování vztahu k přírodě a zemi vlastní pomocí při práci na zahradě (sázení, pletí, zalévání, hrabání listí apod.)

12,10 - 12,20 - pohádka (vyprávěná nebo hraná)

12,20 - 13,00 - oběd
Probíhá přirozené učení hygienickým a společenským návykům při jídle, zacházení s příborem, vedeme děti k samostatnosti, k tomu, aby si dokázaly zvolit velikost porce, komunikovaly s kuchařkou, dbaly na čistotu při stolování a klid při jídle

13,00 - 14,30 - odpolední odpočinek
Samostatné svlékání, oblékání, přikrytí. Děti zažívají kontakt s uměleckým přednesem a živým slovem. Jsou vedeny k odpočinku, nemusí spát. Důležité je však i pěstování ohledu na mladší a pravidelné „spáče“.

14,30 - 17,00 - svačina, volná hra
Pro děti je možností dokončit hru, pustit se do úklidu. Prožívají přivítání se s rodičem, uklidí po sobě hračky, vedeme je k respektování rozhodnutí rodiče. S učitelkou se loučí podáním ruky.